Jens Galschi¿t og Kristeligt Dagblad tager fejl.

Kommentar i Kristeligt Dagblad d 8 september 2018:

I Kristeligt Dagblad d. 7 september pŒstŒr kunstneren Jens Galschi¿t, at hvis man som kunstner har bop¾l udenfor det k¿benhavnske omrŒde, har man sv¾rt ved at fŒ st¿tte fra Statens Kunstfond. Det er lodret forkert. Sagen er, at det forholder sig lige omvendt. Hvis man er kunstner og bor f.eks. i Vendsyssel har man procentvist langt st¿rre chancer for at fŒ st¿tte fra Statens Kunstfond, end hvis man bor i K¿benhavn, og med de to nye regionale kunstfonde, som kulturministeren netop har lanceret, er kunstnere fra hovedstadsomrŒdet ligefrem udelukket fra at s¿ge.

I Kristeligt Dagblads artikel pŒstŒs det ogsŒ, at Óder i dag er et kunstparnas og en kunstfond, der er n¾rmest selvsupplerende, fordi de skiftes til at sidde i udvalget og v¾lge hinanden,Ó og udtrykket ÓTordenskjolds soldaterÓ bliver bragt pŒ bane, men uden noget konkret. Der n¾vnes ingen eksempler og ingen navne. Sandsynligvis af den Œrsag, at der ikke er noget at komme efter. Som medlem af repr¾sentantskabet for Dansk Forfatterforening har jeg i en Œrr¾kke v¾ret med til at udpege de kunstfaglige udvalg, og hvad de to litter¾re udvalg angŒr, har vi haft stillingsopslag i fagpressen som alle interesserede har kunnet s¿ge ind pŒ. Vi har nedsat et udpegningsudvalg udenfor repr¾sentantskabets r¾kker, og vi har fremlagt de udvalgte kandidater til godkendelse i repr¾sentantskabet under hensyntagen til bŒde genrem¾ssig bredde, geografisk spredning og k¿nspolitisk balance.

Statens kunstfond kritiseres ogsŒ for,  at den kun st¿tter kunst inden for Óde vante cirklerÓ i kulturlivet, men igen uden eksempler. Hvad litteraturen angŒr, st¿tter Statens Kunstfond sk¿nlitteratur for voksne, sŒvel som faglitteratur, illustrationer, overs¾ttelser og litteratur for b¿rn og unge, og de sidstn¾vnte kategorier befinder sig i h¿j grad udenfor de vante cirkler. Nogle sk¿nlitter¾re forfattere mener, at kunstfonden kun skal st¿tte de genrer, de selv skriver i, og det har de skrevet meget om. Andre er blevet kr¾nkede over at fŒ afslag, og sŒ har de hamret l¿s pŒ kunstfonden og beskyldt den for at mangle sans for kvalitet, men det hele er sket uden respekt for fakta, og det er ¾rgerligt, for alle oplysninger om kunstfondens virke er frit tilg¾ngelige, men vi lever Œbenbat ikke i kendsgerningernes tidsalder.

Man kan undre sig over, at Kristeligt Dagblad, der har ry for at v¾re en seri¿s avis, l¾gger spalteplads til sŒ l¿se og direkte forkerte pŒstande.